تور هندindia

 • مدت اقامت از ۷ شب و ۸ روز
 • شروع قیمت از ۶۵۰ دلار + ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • تور لیدر فارسی زبان
 • ترانسفر بین شهری
 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: فرودگاه امام خمینی
تاریخ برگزاری جمعه / ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ ۷ شب و ۸ روز تاریخ برگزاری سه شنبه / ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ ۷ شب و ۸ روز تاریخ برگزاری جمعه / ۳ فروردین ۱۴۰۳ ۷ شب و ۸ روز تاریخ برگزاری سه شنبه / ۷ فروردین ۱۴۰۳ ۷ شب و ۸ روز تاریخ برگزاری جمعه / ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ ۷ شب و ۸ روز
کد تور: NR-IND005
تاریخ اعتبار: جمعه / ۲۵ اسفند
پایان: شنبه / ۴ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: NR-IND005
تاریخ اعتبار: دوشنبه / ۲۸ اسفند
پایان: چهارشنبه / ۸ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: NR-IND005
تاریخ اعتبار: پنجشنبه / ۲ فروردین
پایان: شنبه / ۱۱ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: NR-IND005
تاریخ اعتبار: دوشنبه / ۶ فروردین
پایان: چهارشنبه / ۱۵ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: NR-IND005
تاریخ اعتبار: پنجشنبه / ۹ فروردین
پایان: شنبه / ۱۸ فروردین
ظرفیت: نفر
شهر: دهلی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: آگرا
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: جیپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۵۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۰۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵۵۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴۵۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: دهلی
شهر: آگرا
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: جیپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۰۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۵۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۰۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۵۰۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: دهلی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: آگرا
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: جیپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۰۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱,۱۰۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۵۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۵۵۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: دهلی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: آگرا
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: جیپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۵۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۰۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵۵۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴۵۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: دهلی
شهر: آگرا
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: جیپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۰۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۵۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۰۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۵۰۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: دهلی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: آگرا
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: جیپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۰۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱,۱۰۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۵۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۵۵۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: دهلی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: آگرا
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: جیپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۵۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۰۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵۵۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴۵۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: دهلی
شهر: آگرا
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: جیپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۰۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۵۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۰۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۵۰۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: دهلی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: آگرا
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: جیپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۰۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱,۱۰۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۵۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۵۵۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: دهلی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: آگرا
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: جیپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۵۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۰۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵۵۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴۵۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: دهلی
شهر: آگرا
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: جیپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۰۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۵۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۰۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۵۰۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: دهلی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: آگرا
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: جیپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۰۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱,۱۰۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۵۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۵۵۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: دهلی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: آگرا
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: جیپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۵۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۰۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵۵۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴۵۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: دهلی
شهر: آگرا
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: جیپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۰۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۵۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۰۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۵۰۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: دهلی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: آگرا
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: جیپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۰۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱,۱۰۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۵۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۵۵۰ دلار +
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

خدمات
• ویزا
• 7 شب اقامت هتل با صبحانه
• راهنمای فارسی زبان
• ترانسفر فرودگاهی و بین شهری
• بیمه مسافرتی
• 3 گشت شهری با ناهار

مدارک لازم
• اصل پاسپورت با حداقل 12 ماه اعتبار با درج امضا مسافر
• 2 قطعه عکس رنگی 5*5 جدید (مشابه پاسپورت نباشد)
• کپی تمام صفحات شناسنامه
• کپی کارت ملی هر دو طرف
• فرم اطلاعات فردی (لطفا جهت دریافت این فرم با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید)