تور کوالالامپورKUALA LUMPUR

 • مدت اقامت از ۷ شب و ۸ روز
 • شروع قیمت از ۶۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • سیم‌کارت
 • تور لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل
 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: فرودگاه امام خمینی
تاریخ برگزاری سه شنبه / ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ ۷ شب و ۸ روز تاریخ برگزاری پنجشنبه / ۲ فروردین ۱۴۰۳ ۷ شب و ۸ روز تاریخ برگزاری سه شنبه / ۷ فروردین ۱۴۰۳ ۷ شب و ۸ روز تاریخ برگزاری پنجشنبه / ۹ فروردین ۱۴۰۳ ۷ شب و ۸ روز
کد تور: 7N-KUL007
تاریخ اعتبار: سه شنبه / ۲۹ اسفند
پایان: پنجشنبه / ۹ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: 7N-KUL007
تاریخ اعتبار: چهارشنبه / ۱ فروردین
پایان: شنبه / ۱۱ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: 7N-KUL007
تاریخ اعتبار: دوشنبه / ۶ فروردین
پایان: پنجشنبه / ۱۶ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: 7N-KUL007
تاریخ اعتبار: چهارشنبه / ۸ فروردین
پایان: شنبه / ۱۸ فروردین
ظرفیت: نفر
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۷۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
هتل رویال چولان مالزی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۷۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۷۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۸۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۷۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
هتل رویال چولان مالزی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۷۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۷۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۸۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۵۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۶۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
هتل رویال چولان مالزی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۷۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۷۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۷۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۵۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۶۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۵۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۵۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۵۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۵۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۵۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
هتل رویال چولان مالزی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۵۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۶۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۵۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۶۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۵۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۷۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان

خدمات
• 7 شب اقامت در هتل انتخابی به همراه صبحانه
• پرواز در مسیر تهران مسقط کوالالامپور و بالعکس
• ترانسفر فرودگاهی
• یک گشت شهری
• سیم کارت رایگان برای هر اتاق
• لیدر فارسی زبان
• بیمه مسافرتی

مدارک لازم
• پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار