تور دبی dubai

 • مدت اقامت از ۳ شب و ۴ روز
 • شروع قیمت از ۱۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ویزای توریستی
 • اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: فرودگاه امام خمینی
برگزار شده جمعه / ۱۳ بهمن ۱۴۰۲ ۳ شب و ۴ روز
کد تور: DXB-005-02
تاریخ اعتبار: جمعه / ۱۳ بهمن
پایان: دوشنبه / ۱۶ بهمن
ظرفیت: نفر
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۹,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان
کودک تا 6 سال ۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۶,۵۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۰,۸۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان
کودک تا 6 سال ۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۶,۶۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۳,۴۹۰ تومان
کودک تا 6 سال ۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۶,۶۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۳,۷۶۰,۰۰۰ تومان
کودک تا 6 سال ۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۶,۹۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۱,۶۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک تا 6 سال ۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۷,۳۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک تا 6 سال ۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۷,۵۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۲,۸۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک تا 6 سال ۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۴,۱۷۰,۰۰۰ تومان
کودک تا 6 سال ۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۷,۷۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۳,۱۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک تا 6 سال ۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۷,۷۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۳,۱۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۳,۳۱۰,۰۰۰ تومان
کودک تا 6 سال ۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲,۰۱۰,۰۰۰ تومان
کودک تا 6 سال ۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان
کودک تا 6 سال ۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۴,۷۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک تا 6 سال ۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۶,۰۶۰,۰۰۰ تومان
کودک تا 6 سال ۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۴,۷۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک تا 6 سال ۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک تا 6 سال ۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک تا 6 سال ۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۸,۷۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۳,۲۷۰,۰۰۰ تومان
کودک تا 6 سال ۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۹,۲۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۶,۲۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک تا 6 سال ۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۹,۹۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان
کودک تا 6 سال ۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۹,۹۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان
کودک تا 6 سال ۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۷,۶۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کودک تا 6 سال ۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۲۰,۱۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک تا 6 سال ۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۲۰,۱۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک تا 6 سال ۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۲۰,۸۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کودک تا 6 سال ۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۲۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۹,۴۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۵,۷۴۰,۰۰۰ تومان
کودک تا 6 سال ۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۲۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۵,۶۱۰,۰۰۰ تومان
کودک تا 6 سال ۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۲۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۰,۷۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۴,۸۴۰,۰۰۰ تومان
کودک تا 6 سال ۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۲۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۲,۵۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۶,۶۴۰,۰۰۰ تومان
کودک تا 6 سال ۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۲۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک تا 6 سال ۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۰,۲۴۰,۰۰۰ تومان
کودک تا 6 سال ۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۲۴,۴۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک تا 6 سال ۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۲۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۰,۳۳۰,۰۰۰ تومان

خدمات تور
• پرواز رفت و برگشت ایران ایرتور
• اقامت
• ویزا توریستی
• بیمه مسافرتی

مدارک لازم
• اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار
• اسکن کارت ملی جدید
• اسکن عکس 3*4 (تمام رخ پشت زمینه سفید)
• اسکن شناسنامه ( برای زوجین اسکن صفحه دوم شناسنامه الزامی می باشد) کپی شناسنامه فرد و والدین افراد زیر 18 سال اجباری می باشد
• اسکن کارت واکسن دیجیتال همراه با 2 دوز واکسن
• هزینه مالیات هتل های دبی به عهده مسافر می باشد.