تور بالی bali

 • مدت اقامت از ۷ شب و ۸ روز
 • شروع قیمت از ۸۸,۳۳۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • ویزای توریستی
 • اقامت در هتل
 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: فرودگاه امام خمینی
تاریخ برگزاری پنجشنبه / ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ ۷ شب و ۸ روز تاریخ برگزاری سه شنبه / ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ ۷ شب و ۸ روز تاریخ برگزاری پنجشنبه / ۲ فروردین ۱۴۰۳ ۷ شب و ۸ روز تاریخ برگزاری سه شنبه / ۷ فروردین ۱۴۰۳ ۷ شب و ۸ روز تاریخ برگزاری پنجشنبه / ۹ فروردین ۱۴۰۳ ۷ شب و ۸ روز
کد تور: NR-BALI002
تاریخ اعتبار: چهارشنبه / ۲۳ اسفند
پایان: شنبه / ۴ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: NR-BALI002
تاریخ اعتبار: دوشنبه / ۲۸ اسفند
پایان: پنجشنبه / ۹ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: NR-BALI002
تاریخ اعتبار: چهارشنبه / ۱ فروردین
پایان: شنبه / ۱۱ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: NR-BALI002
تاریخ اعتبار: دوشنبه / ۶ فروردین
پایان: چهارشنبه / ۱۵ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: NR-BALI002
تاریخ اعتبار: چهارشنبه / ۸ فروردین
پایان: شنبه / ۱۸ فروردین
ظرفیت: نفر

اتاق دو تخته ۸۸,۳۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۳,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۳,۱۷۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۸۹,۷۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۹۰,۰۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۸,۸۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقEDEN ROOM

اتاق دو تخته ۹۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۲,۴۷۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۹۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۸,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۰,۳۱۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۹۵,۸۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۹,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۷,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقSUPERIOR ROOM

اتاق دو تخته ۹۶,۰۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۲,۴۷۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۹۶,۴۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۹,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۸,۰۳۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۸,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۴,۴۳۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقSUPERIOR LAGOON VIEW

اتاق دو تخته ۱۰۰,۹۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۸,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۴,۶۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۶,۵۳۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقEDEN ROOM+DLX POOL

اتاق دو تخته ۱۰۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۵,۸۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۹,۲۳۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقDELUXE POOL VIEW

اتاق دو تخته ۱۰۳,۰۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۴,۶۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۵,۲۷۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۴,۲۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۶,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۷,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقDLX+KARNEN SUITE

اتاق دو تخته ۱۰۵,۰۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۸,۲۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۳,۳۷۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقDLX_KARNEN SUITE

اتاق دو تخته ۱۰۵,۰۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۸,۲۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۰,۶۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۶,۳۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۰,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۷,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۸,۴۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۵,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقDLX+DLX POOL

اتاق دو تخته ۱۰۹,۳۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۶,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۰,۵۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۹,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۸,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقDELUXE

اتاق دو تخته ۱۱۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۹,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۷,۳۷۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۲,۸۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۳,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۴,۲۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۳,۷۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۵,۶۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۸,۹۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۶,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۸,۹۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۶,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۸,۴۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۲۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۷۰,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۷,۲۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۹,۴۷۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۹,۱۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۷۰,۶۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۲۸,۱۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۷۴,۶۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۴,۲۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۴۴,۱۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۰۶,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۶,۸۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۹۹,۳۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۴,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۴,۱۷۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۰,۷۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۹,۸۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقEDEN ROOM

اتاق دو تخته ۱۰۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۳,۴۷۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۹,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۶,۸۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۰,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۴,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقSUPERIOR ROOM

اتاق دو تخته ۱۰۷,۰۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۳,۴۷۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۷,۴۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۰,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۹,۰۳۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۷,۷۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۹,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۵,۴۳۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقSUPERIOR LAGOON VIEW

اتاق دو تخته ۱۱۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۹,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۵,۶۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۷,۵۳۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقEDEN ROOM+DLX POOL

اتاق دو تخته ۱۱۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۴,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۳,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۶,۸۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۰,۲۳۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقDELUXE POOL VIEW

اتاق دو تخته ۱۱۴,۰۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۵,۶۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۶,۲۷۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۵,۲۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۷,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۸,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقDLX+KARNEN SUITE

اتاق دو تخته ۱۱۶,۰۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۹,۲۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۴,۳۷۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقDLX_KARNEN SUITE

اتاق دو تخته ۱۱۶,۰۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۹,۲۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۷,۳۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۸,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۹,۴۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۶,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقDLX+DLX POOL

اتاق دو تخته ۱۲۰,۳۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۷,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۲۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۰,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۹,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقDELUXE

اتاق دو تخته ۱۲۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۰,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۲۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۶۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۷,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۸,۳۷۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۲۳,۸۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۵,۲۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۲۴,۷۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۶,۶۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۲۹,۹۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۶۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۲۹,۹۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۶۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۹,۴۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۳۲,۹۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۸۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۸,۲۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۰,۴۷۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۳۵,۰۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۸۵,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۸,۲۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۴,۶۷۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۳۹,۱۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۸۵,۶۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۵,۲۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۵۵,۱۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۱۷,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۷,۸۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۹۹,۳۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۴,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۴,۱۷۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۰,۷۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۹,۸۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقEDEN ROOM

اتاق دو تخته ۱۰۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۳,۴۷۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۹,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۶,۸۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۰,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۴,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقSUPERIOR ROOM

اتاق دو تخته ۱۰۷,۰۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۳,۴۷۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۷,۴۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۰,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۹,۰۳۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۷,۷۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۹,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۵,۴۳۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقSUPERIOR LAGOON VIEW

اتاق دو تخته ۱۱۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۹,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۵,۶۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۷,۵۳۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقEDEN ROOM+DLX POOL

اتاق دو تخته ۱۱۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۴,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۳,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۶,۸۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۰,۲۳۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقDELUXE POOL VIEW

اتاق دو تخته ۱۱۴,۰۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۵,۶۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۶,۲۷۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۵,۲۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۷,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۸,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقDLX+KARNEN SUITE

اتاق دو تخته ۱۱۶,۰۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۹,۲۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۴,۳۷۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقDLX_KARNEN SUITE

اتاق دو تخته ۱۱۶,۰۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۹,۲۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۷,۳۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۸,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۹,۴۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۶,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقDLX+DLX POOL

اتاق دو تخته ۱۲۰,۳۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۷,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۲۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۰,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۹,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقDELUXE

اتاق دو تخته ۱۲۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۰,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۲۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۶۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۷,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۸,۳۷۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۲۳,۸۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۵,۲۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۲۴,۷۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۶,۶۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۲۹,۹۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۶۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۲۹,۹۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۶۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۹,۴۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۳۲,۹۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۸۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۸,۲۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۰,۴۷۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۳۵,۰۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۸۵,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۸,۲۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۴,۶۷۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۳۹,۱۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۸۵,۶۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۵,۲۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۵۵,۱۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۱۷,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۷,۸۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۹۵,۳۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۰,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۰,۱۷۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۹۶,۷۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۹۷,۰۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۵,۸۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقEDEN ROOM

اتاق دو تخته ۹۹,۲۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۹,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۹,۴۷۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۵,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۷,۳۱۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۲,۸۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۶,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۰,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقSUPERIOR ROOM

اتاق دو تخته ۱۰۳,۰۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۹,۴۷۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۳,۴۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۶,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۵,۰۳۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۵,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقSUPERIOR LAGOON VIEW

اتاق دو تخته ۱۰۷,۹۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۳,۵۳۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقEDEN ROOM+DLX POOL

اتاق دو تخته ۱۰۹,۱۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۰,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۹,۱۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۹,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۲,۸۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۶,۲۳۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقDELUXE POOL VIEW

اتاق دو تخته ۱۱۰,۰۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۹,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۲,۲۷۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۴,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقDLX+KARNEN SUITE

اتاق دو تخته ۱۱۲,۰۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۵,۲۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۰,۳۷۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقDLX_KARNEN SUITE

اتاق دو تخته ۱۱۲,۰۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۵,۲۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۷,۶۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۳,۳۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۷,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۴,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۵,۴۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۹,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقDLX+DLX POOL

اتاق دو تخته ۱۱۶,۳۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۳,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۹,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۷,۵۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۶,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقDELUXE

اتاق دو تخته ۱۱۸,۱۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۶,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۹,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۴,۳۷۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۹,۸۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۰,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۲۰,۷۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۲,۶۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۹,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۲۵,۹۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۶۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۹,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۲۵,۹۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۶۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۵,۴۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۲۸,۹۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۷۷,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۴,۲۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۶,۴۷۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۳۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۸۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۴,۲۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۰,۶۷۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۳۵,۱۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۸۱,۶۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۵۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۱۳,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۳,۸۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۸۸,۳۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۳,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۳,۱۷۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۸۹,۷۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۹۰,۰۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۸,۸۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقEDEN ROOM

اتاق دو تخته ۹۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۲,۴۷۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۹۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۸,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۰,۳۱۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۹۵,۸۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۹,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۷,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقSUPERIOR ROOM

اتاق دو تخته ۹۶,۰۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۲,۴۷۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۹۶,۴۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۹,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۸,۰۳۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۸,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۴,۴۳۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقSUPERIOR LAGOON VIEW

اتاق دو تخته ۱۰۰,۹۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۸,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۴,۶۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۶,۵۳۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقEDEN ROOM+DLX POOL

اتاق دو تخته ۱۰۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۵,۸۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۹,۲۳۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقDELUXE POOL VIEW

اتاق دو تخته ۱۰۳,۰۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۴,۶۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۵,۲۷۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۴,۲۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۶,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۷,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقDLX+KARNEN SUITE

اتاق دو تخته ۱۰۵,۰۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۸,۲۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۳,۳۷۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقDLX_KARNEN SUITE

اتاق دو تخته ۱۰۵,۰۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۸,۲۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۰,۶۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۶,۳۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۰,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۷,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۸,۴۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۵,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقDLX+DLX POOL

اتاق دو تخته ۱۰۹,۳۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۶,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۰,۵۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۹,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۸,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقDELUXE

اتاق دو تخته ۱۱۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۹,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۷,۳۷۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۲,۸۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۳,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۴,۲۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۳,۷۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۵,۶۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۸,۹۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۶,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۸,۹۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۶,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۸,۴۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۲۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۷۰,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۷,۲۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۹,۴۷۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۹,۱۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۷۰,۶۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۲۸,۱۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۷۴,۶۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۴,۲۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۴۴,۱۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۰۶,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۶,۸۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۰۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

خدمات

• پرواز با هواپیمایی سلام ایر
• 7 شب اقامت در هتل انتخابی همراه با صبحانه بوفه
• اخذ ویزای توریستی کشور اندونزی
• لیدر محلی
• ترانسفر فرودگاهی
• یک گشت شهری

مدارک لازم

• اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
• اسکن عکس جدید رنگی زمینه سفید