تور آنتالیاANTALYA

 • مدت اقامت از ۶ شب و ۷ روز
 • شروع قیمت از ۳۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • ترانسفر به هتل
 • تور لیدر فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: فرودگاه امام خمینی
برگزار شده پنجشنبه / ۹ فروردین ۱۴۰۳ ۶ شب و ۷ روز برگزار شده جمعه / ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ ۶ شب و ۷ روز برگزار شده شنبه / ۱۱ فروردین ۱۴۰۳ ۶ شب و ۷ روز
کد تور: NR-AYT027
تاریخ اعتبار: چهارشنبه / ۸ فروردین
پایان: چهارشنبه / ۱۵ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: NR-AYT027
تاریخ اعتبار: پنجشنبه / ۹ فروردین
پایان: پنجشنبه / ۱۶ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: NR-AYT027
تاریخ اعتبار: جمعه / ۱۰ فروردین
پایان: جمعه / ۱۷ فروردین
ظرفیت: نفر
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۳۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۳۴,۹۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۷,۴۷۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۳۶,۱۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۴,۹۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۷,۸۷۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۳۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۶,۲۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۸,۱۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۳۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۷,۶۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۸,۴۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۸,۸۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۹,۲۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۱,۸۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۴,۴۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۱,۸۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۴,۴۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۱,۸۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۴,۴۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۳,۰۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۶,۵۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۴,۶۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۹,۲۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۵,۸۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۴,۰۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۴,۰۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۸,۲۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۵,۴۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۹,۰۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۶,۷۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۹,۴۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۷,۴۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۹,۴۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۷,۴۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۸,۱۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۲,۴۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۵۰,۰۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۶,۳۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۵۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۰,۸۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۵۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۰,۸۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۵۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۵۶,۶۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۹,۷۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۴,۷۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۵۷,۶۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۹,۳۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۷,۰۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۵۹,۶۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۷,۷۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۶۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۸,۲۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۸,۷۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۶۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۹,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۷۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۵,۹۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۱,۸۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۷۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۴,۹۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۰,۸۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۳۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۸,۴۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۳۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۶,۴۷۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۳۵,۱۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۳,۹۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۶,۸۷۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۵,۲۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۷,۱۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۳۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۶,۶۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۷,۴۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۷,۸۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۰,۷۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۸,۲۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۳۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۰,۸۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۳,۴۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۰,۸۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۳,۴۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۰,۸۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۳,۴۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۰,۸۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۳,۴۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۵,۵۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۳,۶۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۸,۲۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۰,۳۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۶,۴۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۳,۰۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۰,۶۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۶,۴۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۳,۰۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۰,۶۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۷,۲۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۴,۴۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۵,۷۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۶,۴۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۶,۴۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۸,۸۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۷,۱۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۹,۰۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۵۰,۴۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۹,۸۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۵۰,۴۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۹,۸۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۵۰,۸۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۰,۵۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۵۵,۶۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۸,۷۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۳,۷۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۵۶,۶۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۸,۳۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۶,۰۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۵۸,۶۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۶,۷۱۰,۰۰۰ ریال
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ ریال
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۶۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۷,۲۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۷,۷۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۶۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۵,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۷۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۴,۹۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۰,۸۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۳۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۸,۴۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۳۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۶,۴۷۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۳۵,۱۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۳,۹۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۶,۸۷۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۵,۲۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۷,۱۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۳۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۶,۶۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۷,۴۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۷,۸۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۰,۷۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۸,۲۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۳۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۰,۸۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۳,۴۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۰,۸۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۳,۴۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۰,۸۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۳,۴۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۰,۸۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۳,۴۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۵,۵۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۳,۶۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۸,۲۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۰,۳۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۶,۴۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۳,۰۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۰,۶۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۶,۴۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۳,۰۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۰,۶۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۷,۲۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۴,۴۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۵,۷۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۶,۴۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۶,۴۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۸,۸۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۷,۱۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۹,۰۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۵۰,۴۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۹,۸۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۵۰,۴۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۹,۸۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۵۰,۸۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۰,۵۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۵۵,۶۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۸,۷۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۳,۷۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۵۶,۶۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۸,۳۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۶,۰۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۵۸,۶۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۶,۷۱۰,۰۰۰ ریال
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ ریال
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۶۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۷,۲۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۷,۷۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۶۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۵,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۷۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۴,۹۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۰,۸۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان

خدمات

• 6 شب اقامت در هتل های انتخابی با خدمات 24 ساعته رایگان
• پرواز ترک در مسیر تهران به انتالیا
• ترانسفر فرودگاهی
• لیدر فارسی زبان
• بیمه مسافرتی