تور کوش آداسیKUSADASI

 • مدت اقامت از ۶ شب و ۷ روز
 • شروع قیمت از ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • تور لیدر فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: فرودگاه امام خیمنی
برگزار شده یکشنبه / ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ ۶ شب و ۷ روز تاریخ برگزاری جمعه / ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ ۶ شب و ۷ روز تاریخ برگزاری دوشنبه / ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ ۶ شب و ۷ روز تاریخ برگزاری جمعه / ۳ فروردین ۱۴۰۳ ۶ شب و ۷ روز تاریخ برگزاری دوشنبه / ۶ فروردین ۱۴۰۳ ۶ شب و ۷ روز تاریخ برگزاری چهارشنبه / ۸ فروردین ۱۴۰۳ ۶ شب و ۷ روز تاریخ برگزاری جمعه / ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ ۶ شب و ۷ روز
کد تور: NR-KUS006
تاریخ اعتبار: شنبه / ۲۸ بهمن
پایان: سه شنبه / ۷ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: NR-KUS006
تاریخ اعتبار: پنجشنبه / ۲۴ اسفند
پایان: جمعه / ۳ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: NR-KUS006
تاریخ اعتبار: یکشنبه / ۲۷ اسفند
پایان: دوشنبه / ۶ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: NR-KUS006
تاریخ اعتبار: پنجشنبه / ۲ فروردین
پایان: جمعه / ۱۰ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: NR-KUS006
تاریخ اعتبار: یکشنبه / ۵ فروردین
پایان: دوشنبه / ۱۳ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: NR-KUS006
تاریخ اعتبار: سه شنبه / ۷ فروردین
پایان: چهارشنبه / ۱۵ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: NR-KUS006
تاریخ اعتبار: پنجشنبه / ۹ فروردین
پایان: جمعه / ۱۷ فروردین
ظرفیت: نفر
هتل میلایک کوش آداسی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هتل سورتل کوش آداسی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۲۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۹,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۰۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه، ناهار یا شام (HB)

اتاق دو تخته ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۹,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هتل لی بلو کوش آداسی
 • سرویساتاق با صبحانه، ناهار یا شام (HB)

اتاق دو تخته ۳۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۸,۶۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هتل لی بلو کوش آداسی
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۳۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۵,۹۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۳,۸۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۳۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۶,۴۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۹,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۲,۱۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۹,۳۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۶,۳۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هتل میلایک کوش آداسی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هتل سورتل کوش آداسی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه، ناهار یا شام (HB)

اتاق دو تخته ۳۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۹,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هتل لی بلو کوش آداسی
 • سرویساتاق با صبحانه، ناهار یا شام (HB)

اتاق دو تخته ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۱,۶۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هتل لی بلو کوش آداسی
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۶,۸۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۰,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۵,۱۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۲,۳۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۹,۳۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هتل میلایک کوش آداسی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هتل سورتل کوش آداسی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه، ناهار یا شام (HB)

اتاق دو تخته ۳۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۹,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هتل لی بلو کوش آداسی
 • سرویساتاق با صبحانه، ناهار یا شام (HB)

اتاق دو تخته ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۱,۶۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هتل لی بلو کوش آداسی
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۶,۸۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۰,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۵,۱۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۲,۳۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۹,۳۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هتل میلایک کوش آداسی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هتل سورتل کوش آداسی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه، ناهار یا شام (HB)

اتاق دو تخته ۳۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۹,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هتل لی بلو کوش آداسی
 • سرویساتاق با صبحانه، ناهار یا شام (HB)

اتاق دو تخته ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۱,۶۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هتل لی بلو کوش آداسی
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۶,۸۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۰,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۵,۱۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۲,۳۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۹,۳۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هتل میلایک کوش آداسی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هتل سورتل کوش آداسی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه، ناهار یا شام (HB)

اتاق دو تخته ۳۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۹,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هتل لی بلو کوش آداسی
 • سرویساتاق با صبحانه، ناهار یا شام (HB)

اتاق دو تخته ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۱,۶۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هتل لی بلو کوش آداسی
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۶,۸۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۰,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۵,۱۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۲,۳۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۹,۳۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هتل میلایک کوش آداسی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هتل سورتل کوش آداسی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۲۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۰,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه، ناهار یا شام (HB)

اتاق دو تخته ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۳۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۰,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هتل لی بلو کوش آداسی
 • سرویساتاق با صبحانه، ناهار یا شام (HB)

اتاق دو تخته ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۹,۶۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هتل لی بلو کوش آداسی
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۶,۹۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۳۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۸,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۳۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۴۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۰,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۳,۱۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۰,۳۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۷,۳۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هتل میلایک کوش آداسی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هتل سورتل کوش آداسی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۲۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۸,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۹,۷۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه، ناهار یا شام (HB)

اتاق دو تخته ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۸,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هتل لی بلو کوش آداسی
 • سرویساتاق با صبحانه، ناهار یا شام (HB)

اتاق دو تخته ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۷,۶۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هتل لی بلو کوش آداسی
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۴,۹۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۲,۸۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲,۱۹۹,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۶,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۵,۴۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۸,۳۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان

نرخ کودک زیر 2 سال : 2.990.000

خدمات

• 6شب اقامت در هتل های انتخابی
• پرواز با هواپیمایی ایران ایر تور
• ترانسفر فرودگاهی
• لیدر فارسی زبان
• بیمه مسافرتی