تور کوالالامپور + سنگاپورKUALALAMPUR+SINGAPORE

 • مدت اقامت از ۹ شب و ۱۰ روز
 • شروع قیمت از ۸۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • سیم‌کارت
 • تور لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل
 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: فرودگاه امام خمینی
تاریخ برگزاری سه شنبه / ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ ۹ شب و ۱۰ روز تاریخ برگزاری سه شنبه / ۷ فروردین ۱۴۰۳ ۹ شب و ۱۰ روز
کد تور: 9N-KUL-SGN001
تاریخ اعتبار: دوشنبه / ۲۸ اسفند
پایان: شنبه / ۱۱ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: 9N-KUL-SGN001
تاریخ اعتبار: دوشنبه / ۶ فروردین
پایان: شنبه / ۱۸ فروردین
ظرفیت: نفر
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور

اتاق دو تخته ۹۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور

اتاق دو تخته ۹۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور

اتاق دو تخته ۹۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل رویال چولان مالزی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۱۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۱۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۷۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۷۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور

اتاق دو تخته ۸۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۰۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور

اتاق دو تخته ۹۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور

اتاق دو تخته ۹۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل رویال چولان مالزی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۱۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۷۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۷۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان

خدمات

• 9 شب اقامت در هتل انتخابی به همراه صبحانه
• پرواز در مسیر تهران مسقط کوالالامپور و بالعکس
• ترانسفر فرودگاهی
• یک گشت شهری
• سیم کارت رایگان برای هر اتاق
• لیدر فارسی زبان
• بیمه مسافرتی

مدارک لازم
• اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
• فایل عکس رنگی زمینه سفید جدید بدون روتوش
• تکمیل فرم اطلاعات فردی ویزای سنگاپور