تور کوالالامپور + سنگاپورKUALALAMPUR+SINGAPORE

 • مدت اقامت از ۸ شب و ۹ روز
 • شروع قیمت از ۷۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • سیم‌کارت
 • تور لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل
 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: فرودگاه امام خمینی
تاریخ برگزاری شنبه / ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ ۸ شب و ۹ روز تاریخ برگزاری شنبه / ۴ فروردین ۱۴۰۳ ۸ شب و ۹ روز
کد تور: 8N-KUL-SGN001
تاریخ اعتبار: جمعه / ۲۵ اسفند
پایان: سه شنبه / ۷ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: 8N-KUL-SGN001
تاریخ اعتبار: جمعه / ۳ فروردین
پایان: سه شنبه / ۱۴ فروردین
ظرفیت: نفر
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور

اتاق دو تخته ۸۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور

اتاق دو تخته ۸۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور

اتاق دو تخته ۸۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل رویال چولان مالزی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۱۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۶۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۱۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۶۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور

اتاق دو تخته ۹۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور

اتاق دو تخته ۹۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور

اتاق دو تخته ۹۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
هتل رویال چولان مالزی
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۰۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۱۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۱۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۱۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۲۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۶۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: سنگاپور
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۱۲۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۶۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان

خدمات

• 8 شب اقامت در هتل انتخابی به همراه صبحانه
• پرواز در مسیر تهران مسقط کوالالامپور و بالعکس
• ترانسفر فرودگاهی
• یک گشت شهری
• سیم کارت رایگان برای هر اتاق
• لیدر فارسی زبان
• بیمه مسافرتی

مدارک لازم
• اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
• فایل عکس رنگی زمینه سفید جدید بدون روتوش
• تکمیل فرم اطلاعات فردی ویزای سنگاپور