تور کوالالامپور + لنکاویkualalampur + langkawi

 • مدت اقامت از ۷ شب و ۸ روز
 • شروع قیمت از ۸۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • سیم‌کارت
 • تور لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل
 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: فرودگاه امام خمینی
برگزار شده سه شنبه / ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ ۷ شب و ۸ روز برگزار شده پنجشنبه / ۲ فروردین ۱۴۰۳ ۷ شب و ۸ روز برگزار شده سه شنبه / ۷ فروردین ۱۴۰۳ ۷ شب و ۸ روز برگزار شده پنجشنبه / ۹ فروردین ۱۴۰۳ ۷ شب و ۸ روز
کد تور: 7N-KUL-LAN010
تاریخ اعتبار: دوشنبه / ۲۸ اسفند
پایان: چهارشنبه / ۹ اسفند
ظرفیت: نفر
کد تور: 7N-KUL-LAN010
تاریخ اعتبار: چهارشنبه / ۱ فروردین
پایان: شنبه / ۱۱ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: 7N-KUL-LAN010
تاریخ اعتبار: دوشنبه / ۶ فروردین
پایان: پنجشنبه / ۱۶ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: 7N-KUL-LAN010
تاریخ اعتبار: چهارشنبه / ۸ فروردین
پایان: شنبه / ۱۸ فروردین
ظرفیت: نفر
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۹۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۹۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۹۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۹۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۱۰۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۰,۵۰۹,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۰۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۱۰۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۱۰۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۱۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۱۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۱۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۰۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۸۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۸۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۹۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۹۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۹۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۰۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۰۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۱۰۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۱۰۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۱۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۱۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴,۱۱۹,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۸۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۸۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۸۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۸۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۸۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۹۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۹۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۹۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۹۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۰۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۰۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۸۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۸۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۸۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۸۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۸۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۹۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۹۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۹۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۱۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: لنکاوی

اتاق دو تخته ۹۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دو تخته ۱۰۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۲۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۰۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: کوالالامپور

اتاق دو تخته ۱۰۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

خدمات
• 7 شب اقامت در هتل انتخابی به همراه صبحانه
• پرواز در مسیر تهران مسقط کوالالامپور و بالعکس
• ترانسفر فرودگاهی
• یک گشت شهری
• سیم کارت رایگان برای هر اتاق
• لیدر فارسی زبان
• بیمه مسافرتی

مدارک لازم
• پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار