تور آنتالیاANTALYA

 • مدت اقامت از ۵ شب و ۶ روز
 • شروع قیمت از ۳۵,۱۳۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • ترانسفر به هتل
 • تور لیدر فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: فرودگاه امام خمینی
برگزار شده دوشنبه / ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ ۵ شب و ۶ روز برگزار شده یکشنبه / ۵ فروردین ۱۴۰۳ ۵ شب و ۶ روز برگزار شده شنبه / ۱۱ فروردین ۱۴۰۳ ۵ شب و ۶ روز
کد تور: NR-AYT012
تاریخ اعتبار: یکشنبه / ۲۷ اسفند
پایان: یکشنبه / ۵ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: NR-AYT012
تاریخ اعتبار: شنبه / ۴ فروردین
پایان: شنبه / ۱۱ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: NR-AYT012
تاریخ اعتبار: جمعه / ۱۰ فروردین
پایان: جمعه / ۱۷ فروردین
ظرفیت: نفر
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۳۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۲,۰۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ دلار
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۳۷,۷۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۲,۹۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۰,۴۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۳۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۳۹,۳۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۵,۳۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۰,۹۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۰,۲۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۸,۰۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۷,۲۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۸,۶۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۸,۶۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۳,۷۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۵,۲۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۲,۹۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۶,۲۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۵,۷۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۳,۰۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۶,۲۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۵,۷۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۳,۰۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۶,۵۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۶,۶۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۳,۲۲۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۷,۲۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۳,۳۲۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۷,۵۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۳,۴۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۹,۰۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۹,۴۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۰,۴۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۵۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۴,۲۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۵۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۵۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۴,۶۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۵۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۷,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۵۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۳,۴۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۵۶,۳۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۶,۶۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۶,۰۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۵۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۵۹,۱۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۶,۹۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۶۶,۱۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۵,۴۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۶۹,۵۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۰,۶۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۰,۰۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۷۵,۸۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۰,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۷۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۰,۱۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۵,۰۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۰,۷۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۵,۹۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۳,۴۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۸,۳۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۳,۹۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۴,۲۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۰,۲۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۴,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۴,۵۲۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۴,۵۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۴,۶۲۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۴,۵۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۴,۶۲۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۶,۷۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۴,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۵,۲۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۸,۲۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۵,۹۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۹,۲۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۸,۷۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۶,۰۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۹,۲۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۸,۷۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۶,۰۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۹,۵۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۶,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۹,۶۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۶,۲۲۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۵۰,۲۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۰,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۶,۳۲۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۵۰,۵۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۶,۴۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۵۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۵۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۵۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۵۲,۴۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۳,۴۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۶,۹۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۵۴,۶۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۷,۲۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۵۴,۶۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۵۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۴,۲۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۷,۶۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۵۷,۱۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۰,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۵۷,۴۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۶,۴۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۵۹,۳۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۹,۶۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۹,۰۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۶۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۵,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۶۲,۱۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۹,۹۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۶۹,۱۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۸,۴۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۷۲,۵۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۳,۶۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۳,۰۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۷۸,۸۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۴,۹۲۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۸۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۳۵,۱۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۰,۰۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۳۵,۷۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۰,۹۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۸,۴۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۳۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۳۷,۳۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۳,۳۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۸,۹۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۳۸,۲۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۶,۰۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۹,۲۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۳۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۵,۲۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۹,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۳۹,۲۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۹,۵۲۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۳۹,۵۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۶,۶۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۹,۶۲۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۳۹,۵۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۶,۶۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۹,۶۲۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۹,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۰,۲۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۰,۵۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۰,۵۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۰,۹۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۴,۲۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۳,۷۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۴,۲۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۳,۷۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۴,۵۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۴,۶۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۵,۲۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۵,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۵,۵۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۶,۴۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۷,۰۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۷,۹۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۷,۹۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۷,۴۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۸,۴۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۹,۶۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۲,۲۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۹,۶۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۵۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۹,۲۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۵۲,۱۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۵۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۵۴,۳۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۴,۶۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۴,۰۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۵۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۰,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۰,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۵۷,۱۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۴,۹۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۶۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۳,۴۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۶۷,۵۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۸,۶۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۸,۰۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۷۳,۸۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹۸,۱۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۹,۹۲۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۷۷,۶۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۰۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان

خدمات

• 5 شب اقامت در هتل های انتخابی با خدمات 24 ساعته رایگان
• پرواز ترک در مسیر تهران به انتالیا
• ترانسفر فرودگاهی
• لیدر فارسی زبان
• بیمه مسافرتی