تور سریلانکا(2شب کلومبو+2شب کندی+3شب بنتوتا)

SRILANKA
تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: SRL-007
شروع: یکشنبه - ۳ مهر ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۱۰ مهر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۲ مهر ۱۴۰۱
ظرفیت: ۹ نفر
کد تور: SRL-007
شروع: دوشنبه - ۴ مهر ۱۴۰۱
پایان: دوشنبه - ۱۱ مهر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۳ مهر ۱۴۰۱
ظرفیت: ۹ نفر
کد تور: SRL-007
شروع: سه شنبه - ۵ مهر ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۱۲ مهر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۴ مهر ۱۴۰۱
ظرفیت: ۹ نفر
کد تور: SRL-007
شروع: چهارشنبه - ۶ مهر ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۱۳ مهر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۵ مهر ۱۴۰۱
ظرفیت: ۹ نفر
کد تور: SRL-007
شروع: پنجشنبه - ۷ مهر ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۱۴ مهر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۶ مهر ۱۴۰۱
ظرفیت: ۹ نفر
کد تور: SRL-007
شروع: جمعه - ۸ مهر ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۱۵ مهر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۸ مهر ۱۴۰۱
ظرفیت: ۹ نفر
هتل(ها) سرویس دو و سه تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
Colombo - GALADARI HOTEL
-
BB۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Colombo - FOX KANDI
-
HB
HB
Colombo - HILTON COLOMBO
-
HB۵۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۶۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Colombo - EARLS REGENCY
-
HB
Bentota - RIU HOTEL SER
-
UALL
هتل(ها) سرویس دو و سه تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
Colombo - GALADARI HOTEL
-
BB۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Colombo - FOX KANDI
-
HB
HB
Colombo - HILTON COLOMBO
-
HB۵۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۶۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Colombo - EARLS REGENCY
-
HB
Bentota - RIU HOTEL SER
-
UALL
هتل(ها) سرویس دو و سه تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
Colombo - GALADARI HOTEL
-
BB۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Colombo - FOX KANDI
-
HB
HB
Colombo - HILTON COLOMBO
-
HB۵۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۶۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Colombo - EARLS REGENCY
-
HB
Bentota - RIU HOTEL SER
-
UALL
هتل(ها) سرویس دو و سه تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
Colombo - GALADARI HOTEL
-
BB۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Colombo - FOX KANDI
-
HB
HB
Colombo - HILTON COLOMBO
-
HB۵۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۶۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Colombo - EARLS REGENCY
-
HB
Bentota - RIU HOTEL SER
-
UALL
هتل(ها) سرویس دو و سه تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
Colombo - GALADARI HOTEL
-
BB۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Colombo - FOX KANDI
-
HB
HB
Colombo - HILTON COLOMBO
-
HB۵۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۶۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Colombo - EARLS REGENCY
-
HB
Bentota - RIU HOTEL SER
-
UALL
هتل(ها) سرویس دو و سه تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
Colombo - GALADARI HOTEL
-
BB۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Colombo - FOX KANDI
-
HB
HB
Colombo - HILTON COLOMBO
-
HB۵۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۶۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Colombo - EARLS REGENCY
-
HB
Bentota - RIU HOTEL SER
-
UALL
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
ردیف مبدأ مقصد زمان حرکت زمان رسیدن شرکت حمل و نقل نوع وسیله شماره
۱تهراندبی۱۸:۲۰۲۱:۱۰فلای اماراتهواپیما۹۸۰
۲دبیکلمبو۰۹:۴۵۱۸:۳۰فلای اماراتهواپیما۶۵۲
۳کلمبودبی۲۰:۳۵۰۲:۰۰فلای اماراتهواپیما۶۵۳
۴دبیتهران۱۵:۰۰۱۶:۴۰فلای اماراتهواپیما۹۷۹
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
ردیف مبدأ مقصد زمان حرکت زمان رسیدن شرکت حمل و نقل نوع وسیله شماره
۱تهراندبی۱۸:۲۰۲۱:۱۰فلای اماراتهواپیما۹۸۰
۲دبیکلمبو۰۹:۴۵۱۸:۳۰فلای اماراتهواپیما۶۵۲
۳کلمبودبی۲۰:۳۵۰۲:۰۰فلای اماراتهواپیما۶۵۳
۴دبیتهران۱۵:۰۰۱۶:۴۰فلای اماراتهواپیما۹۷۹
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
ردیف مبدأ مقصد زمان حرکت زمان رسیدن شرکت حمل و نقل نوع وسیله شماره
۱تهراندبی۱۸:۲۰۲۱:۱۰فلای اماراتهواپیما۹۸۰
۲دبیکلمبو۰۹:۴۵۱۸:۳۰فلای اماراتهواپیما۶۵۲
۳کلمبودبی۲۰:۳۵۰۲:۰۰فلای اماراتهواپیما۶۵۳
۴دبیتهران۱۵:۰۰۱۶:۴۰فلای اماراتهواپیما۹۷۹
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
ردیف مبدأ مقصد زمان حرکت زمان رسیدن شرکت حمل و نقل نوع وسیله شماره
۱تهراندبی۱۸:۲۰۲۱:۱۰فلای اماراتهواپیما۹۸۰
۲دبیکلمبو۰۹:۴۵۱۸:۳۰فلای اماراتهواپیما۶۵۲
۳کلمبودبی۲۰:۳۵۰۲:۰۰فلای اماراتهواپیما۶۵۳
۴دبیتهران۱۵:۰۰۱۶:۴۰فلای اماراتهواپیما۹۷۹
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
ردیف مبدأ مقصد زمان حرکت زمان رسیدن شرکت حمل و نقل نوع وسیله شماره
۱تهراندبی۱۸:۲۰۲۱:۱۰فلای اماراتهواپیما۹۸۰
۲دبیکلمبو۰۹:۴۵۱۸:۳۰فلای اماراتهواپیما۶۵۲
۳کلمبودبی۲۰:۳۵۰۲:۰۰فلای اماراتهواپیما۶۵۳
۴دبیتهران۱۵:۰۰۱۶:۴۰فلای اماراتهواپیما۹۷۹
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
ردیف مبدأ مقصد زمان حرکت زمان رسیدن شرکت حمل و نقل نوع وسیله شماره
۱تهراندبی۱۸:۲۰۲۱:۱۰فلای اماراتهواپیما۹۸۰
۲دبیکلمبو۰۹:۴۵۱۸:۳۰فلای اماراتهواپیما۶۵۲
۳کلمبودبی۲۰:۳۵۰۲:۰۰فلای اماراتهواپیما۶۵۳
۴دبیتهران۱۵:۰۰۱۶:۴۰فلای اماراتهواپیما۹۷۹

مسولیت کنترل گذرنامه با آژانس ثبت نام کننده میباشد

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
محل حرکت تور: تهران
درجه سختی: متوسط
خدمات تور: ویزا توریستی -
پرواز رفت و برگشت با هواپیمایی امارات
۷ شب اقامت در هتل های ۵ ستاره تاپ
ترانسفر فرودگاهی و بین شهری
هر شهر یک گشت شهری کامل
همراهی لیدر محلی
بیمه مسافرتی

پکیج تور

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ترانسفر به هتل
ویزای توریستی
تور لیدر فارسی زبان
اقامت در هتل
وعده غذایی
گشت شهری
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

'گشت ها

فیل سواری