3شب مسکو+3شب سنت پطرزبورگ

Russia
تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: RUSSIA-0008
شروع: پنجشنبه - ۱۳ مرداد ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۱۹ مرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۱
ظرفیت: ۹ نفر
کد تور: RUSSIA-0008
شروع: پنجشنبه - ۲۰ مرداد ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۲۶ مرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۹ مرداد ۱۴۰۱
ظرفیت: ۹ نفر
کد تور: RUSSIA-0008
شروع: پنجشنبه - ۲۷ مرداد ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۲ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۶ مرداد ۱۴۰۱
ظرفیت: ۹ نفر
کد تور: RUSSIA-0008
شروع: پنجشنبه - ۳ شهریور ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۹ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲ شهریور ۱۴۰۱
ظرفیت: ۹ نفر
کد تور: RUSSIA-0008
شروع: پنجشنبه - ۱۰ شهریور ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۱۶ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۹ شهریور ۱۴۰۱
ظرفیت: ۹ نفر
کد تور: RUSSIA-0008
شروع: پنجشنبه - ۱۷ شهریور ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۲۳ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۶ شهریور ۱۴۰۱
ظرفیت: ۹ نفر
کد تور: RUSSIA-0008
شروع: پنجشنبه - ۲۴ شهریور ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۳۰ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۳ شهریور ۱۴۰۱
ظرفیت: ۹ نفر
کد تور: RUSSIA-0008
شروع: پنجشنبه - ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۶ مهر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۳۰ شهریور ۱۴۰۱
ظرفیت: ۹ نفر
هتل(ها) خدمات دوتخته یک تخته کودک باتخت کودک بدون تخت نوزاد انتخاب
BB۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ST PETER - KARELIA
BB
BB۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
BB
BB۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ST PETER - GRAND EMERALD
BB
BB۴۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۶۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ST PETER - GAMMA HOTEL
BB
هتل(ها) خدمات دوتخته یک تخته کودک باتخت کودک بدون تخت نوزاد انتخاب
BB۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ST PETER - KARELIA
BB
BB۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
BB
BB۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ST PETER - GRAND EMERALD
BB
BB۴۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۶۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ST PETER - GAMMA HOTEL
BB
هتل(ها) خدمات دوتخته یک تخته کودک باتخت کودک بدون تخت نوزاد انتخاب
BB۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ST PETER - KARELIA
BB
BB۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
BB
BB۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ST PETER - GRAND EMERALD
BB
BB۴۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۶۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ST PETER - GAMMA HOTEL
BB
هتل(ها) خدمات دوتخته یک تخته کودک باتخت کودک بدون تخت نوزاد انتخاب
BB۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ST PETER - KARELIA
BB
BB۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
BB
BB۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ST PETER - GRAND EMERALD
BB
BB۴۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۶۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ST PETER - GAMMA HOTEL
BB
هتل(ها) خدمات دوتخته یک تخته کودک باتخت کودک بدون تخت نوزاد انتخاب
BB۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ST PETER - KARELIA
BB
BB۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
BB
BB۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ST PETER - GRAND EMERALD
BB
BB۴۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۶۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ST PETER - GAMMA HOTEL
BB
هتل(ها) خدمات دوتخته یک تخته کودک باتخت کودک بدون تخت نوزاد انتخاب
BB۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ST PETER - KARELIA
BB
BB۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
BB
BB۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ST PETER - GRAND EMERALD
BB
BB۴۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۶۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ST PETER - GAMMA HOTEL
BB
هتل(ها) خدمات دوتخته یک تخته کودک باتخت کودک بدون تخت نوزاد انتخاب
BB۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ST PETER - KARELIA
BB
BB۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
BB
BB۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ST PETER - GRAND EMERALD
BB
BB۴۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۶۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ST PETER - GAMMA HOTEL
BB
هتل(ها) خدمات دوتخته یک تخته کودک باتخت کودک بدون تخت نوزاد انتخاب
BB۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ST PETER - KARELIA
BB
BB۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
BB
BB۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ST PETER - GRAND EMERALD
BB
BB۴۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۶۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ST PETER - GAMMA HOTEL
BB

مدارک مورد نیاز:
اصل گذرنامه باحداقل 6ماه اعتبار
یک قطعه عکس4*3زمینه سفید
ارائه تست پی سی آر الزامی می باشد.

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
درجه سختی: سبک
خدمات تور: پرواز رفت و برگشت
ویزا
بیمه مسافرتی
ترانسفر بین شهری درمسیر رفت وبرگشت با پرواز داخلی
۶شب اقامت درهتل به همراه صبحانه
گشت کامل شهری به همراه نهار
ترنسفر رفت وبرگشت فرودگاهی

پکیج تور

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ترانسفر به هتل
اقامت در هتل
گشت شهری
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

شرح

ویژه تابستان 1401(پنج شنبه ها)
Array
Array