بلغارستان

Bulgaria
تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: VAR-00014
شروع: جمعه - ۱۴ مرداد ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۲۱ مرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۱۳ مرداد ۱۴۰۱
ظرفیت: ۹ نفر
کد تور: VAR-00015
شروع: جمعه - ۲۱ مرداد ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۲۸ مرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۰ مرداد ۱۴۰۱
ظرفیت: ۹ نفر
کد تور: VAR-00015-2
شروع: جمعه - ۲۸ مرداد ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۴ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۷ مرداد ۱۴۰۱
ظرفیت: ۹ نفر
کد تور: VAR-00015-2
شروع: جمعه - ۴ شهریور ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۱۱ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۳ شهریور ۱۴۰۱
ظرفیت: ۹ نفر
کد تور: VAR-00015-2
شروع: جمعه - ۱۱ شهریور ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۱۸ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۱۰ شهریور ۱۴۰۱
ظرفیت: ۹ نفر
هتل(ها) سرویس نوع اتاق DBL SNG CWB CNB نوزاد انتخاب
PERLA
هتل پرلا
BBSTD۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
PERLA
هتل پرلا
ALLSTD۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
BONITA
هتل پونیتا
BBSTD ۳۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان۳۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
PALMA
هتل پالما
BBSTD ۳۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان۳۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
AMBASSADOR HOTEL
آمباسادور هتل
BBSTD۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
AMBASSADOR HOTEL
آمباسادور هتل
ALLSTD ۳۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
SHIPKA
شیپکا
BBSTD ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
SHIPKA
شیپکا
ALLSTD۳۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
HAVANA RESORT HOTEL
هاوانا ریزورت
BBSTD PARK۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
HAVANA RESORT HOTEL
هاوانا ریزورت
ALLSTD PARK۴۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
APOLLO
آپولو
BBSTD PARK۳۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
APOLLO
آپولو
UALLSTD PARK۳۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
HELIOS SPA HOTEL
هلیوس اسپا
UALLSTD PARK۳۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان۳۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
CONTIENTAL
هتل کونتینتال
BBSTD PARK۳۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان۴۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
CONTIENTAL
هتل کونتینتال
ALLSTD PARK۳۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
ROYAL
هتل رویال
ALLSTD۳۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
ATLAS
هتل اطلس
UALLSIDE SEA۳۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
ASTERA HOTEL
آسترا هتل
UALLSIDE SEA۳۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان۴۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
ARENA HOTEL
آرنا هتل
ALLSTD ۳۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
INTERNATIONAL
اینترنشنال
BBSUP PARK۴۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان۵۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
INTERNATIONAL
اینترنشنال
FB SUP PARK۴۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان۵۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
MADARA PARK
مادارا پارک
UALLSTD۴۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
ADMIRAL
هتل ادمیرال
BBSTD۳۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
PALM BEACH
هتل پالم بیچ
ALLSIDE SEA۴۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
UALLSTD PARK۴۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
UALLSTD PARK۴۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
MELIA GRAND HERMITAGE
هتل ملیا گرند هرمیتاج
ALLSTD PARK۴۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان۵۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
UALLSTD PARK۴۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
ASTOR GARDEN
هتل استور گاردن
UALLSTD PARK۴۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
UALLSTD PARK۴۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۶۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
UALLDLX PARK۴۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس نوع اتاق DBL SNG CWB CNB نوزاد انتخاب
PERLA
هتل پرلا
BBSTD۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
PERLA
هتل پرلا
ALLSTD۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BONITA
هتل پونیتا
BBSTD ۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
PALMA
هتل پالما
BBSTD ۲۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AMBASSADOR HOTEL
آمباسادور هتل
BBSTD۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AMBASSADOR HOTEL
آمباسادور هتل
ALLSTD ۳۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SHIPKA
شیپکا
BBSTD ۲۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SHIPKA
شیپکا
ALLSTD۳۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
HAVANA RESORT HOTEL
هاوانا ریزورت
BBSTD PARK۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
HAVANA RESORT HOTEL
هاوانا ریزورت
ALLSTD PARK۳۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
APOLLO
آپولو
BBSTD PARK۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
APOLLO
آپولو
UALLSTD PARK۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
HELIOS SPA HOTEL
هلیوس اسپا
UALLSTD PARK۲۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان۳۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
CONTIENTAL
هتل کونتینتال
BBSTD PARK۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
CONTIENTAL
هتل کونتینتال
ALLSTD PARK۳۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان۴۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
ROYAL
هتل رویال
ALLSTD۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
ATLAS
هتل اطلس
UALLSIDE SEA۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
ASTERA HOTEL
آسترا هتل
UALLSIDE SEA۳۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان۴۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
ARENA HOTEL
آرنا هتل
ALLSTD ۳۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
INTERNATIONAL
اینترنشنال
BBSUP PARK۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
INTERNATIONAL
اینترنشنال
FB SUP PARK۴۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
MADARA PARK
مادارا پارک
UALLSTD۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
ADMIRAL
هتل ادمیرال
BBSTD۳۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
PALM BEACH
هتل پالم بیچ
ALLSIDE SEA۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLSTD PARK۳۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLSTD PARK۳۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
MELIA GRAND HERMITAGE
هتل ملیا گرند هرمیتاج
ALLSTD PARK۳۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان۵۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLSTD PARK۴۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
ASTOR GARDEN
هتل استور گاردن
UALLSTD PARK۴۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLSTD PARK۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLDLX PARK۴۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان۵۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس نوع اتاق DBL SNG CWB CNB نوزاد انتخاب
PERLA
هتل پرلا
BBSTD۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
PERLA
هتل پرلا
ALLSTD۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
BONITA
هتل پونیتا
BBSTD ۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
PALMA
هتل پالما
BBSTD ۲۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
AMBASSADOR HOTEL
آمباسادور هتل
BBSTD۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
AMBASSADOR HOTEL
آمباسادور هتل
ALLSTD ۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
SHIPKA
شیپکا
BBSTD ۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
SHIPKA
شیپکا
ALLSTD۳۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
HAVANA RESORT HOTEL
هاوانا ریزورت
BBSTD PARK۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
HAVANA RESORT HOTEL
هاوانا ریزورت
ALLSTD PARK۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
APOLLO
آپولو
BBSTD PARK۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
APOLLO
آپولو
UALLSTD PARK۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
HELIOS SPA HOTEL
هلیوس اسپا
UALLSTD PARK۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
CONTIENTAL
هتل کونتینتال
BBSTD PARK۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
CONTIENTAL
هتل کونتینتال
ALLSTD PARK۳۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
ROYAL
هتل رویال
ALLSTD۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
ATLAS
هتل اطلس
UALLSIDE SEA۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
ASTERA HOTEL
آسترا هتل
UALLSIDE SEA۳۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
ARENA HOTEL
آرنا هتل
ALLSTD ۳۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
INTERNATIONAL
اینترنشنال
BBSUP PARK۳۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۴۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
INTERNATIONAL
اینترنشنال
FB SUP PARK۴۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
MADARA PARK
مادارا پارک
UALLSTD۳۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
ADMIRAL
هتل ادمیرال
BBSTD۳۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
PALM BEACH
هتل پالم بیچ
ALLSIDE SEA۳۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
UALLSTD PARK۴۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
UALLSTD PARK۴۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
MELIA GRAND HERMITAGE
هتل ملیا گرند هرمیتاج
ALLSTD PARK۴۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
UALLSTD PARK۴۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
ASTOR GARDEN
هتل استور گاردن
UALLSTD PARK۴۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
UALLSTD PARK۴۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
UALLDLX PARK۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس نوع اتاق DBL SNG CWB CNB نوزاد انتخاب
PERLA
هتل پرلا
BBSTD۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
PERLA
هتل پرلا
ALLSTD۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
BONITA
هتل پونیتا
BBSTD ۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
PALMA
هتل پالما
BBSTD ۲۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
AMBASSADOR HOTEL
آمباسادور هتل
BBSTD۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
AMBASSADOR HOTEL
آمباسادور هتل
ALLSTD ۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
SHIPKA
شیپکا
BBSTD ۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
SHIPKA
شیپکا
ALLSTD۳۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
HAVANA RESORT HOTEL
هاوانا ریزورت
BBSTD PARK۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
HAVANA RESORT HOTEL
هاوانا ریزورت
ALLSTD PARK۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
APOLLO
آپولو
BBSTD PARK۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
APOLLO
آپولو
UALLSTD PARK۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
HELIOS SPA HOTEL
هلیوس اسپا
UALLSTD PARK۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
CONTIENTAL
هتل کونتینتال
BBSTD PARK۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
CONTIENTAL
هتل کونتینتال
ALLSTD PARK۳۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
ROYAL
هتل رویال
ALLSTD۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
ATLAS
هتل اطلس
UALLSIDE SEA۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
ASTERA HOTEL
آسترا هتل
UALLSIDE SEA۳۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
ARENA HOTEL
آرنا هتل
ALLSTD ۳۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
INTERNATIONAL
اینترنشنال
BBSUP PARK۳۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۴۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
INTERNATIONAL
اینترنشنال
FB SUP PARK۴۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
MADARA PARK
مادارا پارک
UALLSTD۳۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
ADMIRAL
هتل ادمیرال
BBSTD۳۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
PALM BEACH
هتل پالم بیچ
ALLSIDE SEA۳۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
UALLSTD PARK۴۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
UALLSTD PARK۴۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
MELIA GRAND HERMITAGE
هتل ملیا گرند هرمیتاج
ALLSTD PARK۴۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
UALLSTD PARK۴۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
ASTOR GARDEN
هتل استور گاردن
UALLSTD PARK۴۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
UALLSTD PARK۴۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
UALLDLX PARK۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس نوع اتاق DBL SNG CWB CNB نوزاد انتخاب
PERLA
هتل پرلا
BBSTD۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
PERLA
هتل پرلا
ALLSTD۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
BONITA
هتل پونیتا
BBSTD ۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
PALMA
هتل پالما
BBSTD ۲۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
AMBASSADOR HOTEL
آمباسادور هتل
BBSTD۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
AMBASSADOR HOTEL
آمباسادور هتل
ALLSTD ۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
SHIPKA
شیپکا
BBSTD ۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
SHIPKA
شیپکا
ALLSTD۳۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
HAVANA RESORT HOTEL
هاوانا ریزورت
BBSTD PARK۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
HAVANA RESORT HOTEL
هاوانا ریزورت
ALLSTD PARK۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
APOLLO
آپولو
BBSTD PARK۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
APOLLO
آپولو
UALLSTD PARK۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
HELIOS SPA HOTEL
هلیوس اسپا
UALLSTD PARK۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
CONTIENTAL
هتل کونتینتال
BBSTD PARK۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
CONTIENTAL
هتل کونتینتال
ALLSTD PARK۳۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
ROYAL
هتل رویال
ALLSTD۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
ATLAS
هتل اطلس
UALLSIDE SEA۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
ASTERA HOTEL
آسترا هتل
UALLSIDE SEA۳۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
ARENA HOTEL
آرنا هتل
ALLSTD ۳۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
INTERNATIONAL
اینترنشنال
BBSUP PARK۳۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۴۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
INTERNATIONAL
اینترنشنال
FB SUP PARK۴۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
MADARA PARK
مادارا پارک
UALLSTD۳۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
ADMIRAL
هتل ادمیرال
BBSTD۳۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
PALM BEACH
هتل پالم بیچ
ALLSIDE SEA۳۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
UALLSTD PARK۴۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
UALLSTD PARK۴۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
MELIA GRAND HERMITAGE
هتل ملیا گرند هرمیتاج
ALLSTD PARK۴۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
UALLSTD PARK۴۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
ASTOR GARDEN
هتل استور گاردن
UALLSTD PARK۴۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
UALLSTD PARK۴۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
UALLDLX PARK۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
ردیف
۱تهرانوارنا۱۱:۱۵۱۳:۰۰Qeshm Airهواپیما۲۱۰۷
۲وارناتهران۱۴:۱۵۱۹:۰۰Qeshm Airهواپیما۲۱۰۶
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
ردیف
۱تهرانوارنا۱۱:۱۵۱۳:۰۰Qeshm Airهواپیما۲۱۰۷
۲وارناتهران۱۴:۱۵۱۹:۰۰Qeshm Airهواپیما۲۱۰۶
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
ردیف
۱تهرانوارنا۱۱:۱۵۱۳:۰۰Qeshm Airهواپیما۲۱۰۷
۲وارناتهران۱۴:۱۵۱۹:۰۰Qeshm Airهواپیما۲۱۰۶
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
ردیف
۱تهرانوارنا۱۱:۱۵۱۳:۰۰Qeshm Airهواپیما۲۱۰۷
۲وارناتهران۱۴:۱۵۱۹:۰۰Qeshm Airهواپیما۲۱۰۶
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
ردیف
۱تهرانوارنا۱۱:۱۵۱۳:۰۰Qeshm Airهواپیما۲۱۰۷
۲وارناتهران۱۴:۱۵۱۹:۰۰Qeshm Airهواپیما۲۱۰۶

مدارک مورد نیاز:
اصل پاسپورت با حداقل 7ماه اعتبار
مدارک شناسایی
گواهی اشتغال
یک قطعه عکس (3/5در4/5)
تکمیل فرم
پرینت حساب بانکی

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
محل حرکت تور: تهران
درجه سختی: سبک
محدوده سنی: ۱-۸۰
مدت مرخصی: ۱۰
خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با پرواز مستقیم قشم ایر
ویزا
ترانسفر فرودگاهی
راهنمای فارسی زبان
بیمه مسافرتی

پکیج تور

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ترانسفر به هتل
ویزای توریستی
سیم‌کارت
تور لیدر فارسی زبان
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

Array
Array